Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE CESTOVNÍCH BALÍČKŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE STANISLAV DRAHNÝ (cestovnibalicky.cz), se sídlem Praha 13 - Stodůlky, Kurzova 2245/6, 155 00, IČO 03044696

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - CESTOVNÍ BALÍČKY

Preambule

a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí smluv o Cestovních balíčcích (dále jen SOCB) uzavíraných se zákazníky Cestovní kanceláře Stanislav Drahný (dále jen CKSD), na základě kterých zákazníci využívají služeb poskytovaných CKSD.

b) CKSD zprostředkovává individuální produkty - Cestovní balíčky uvedené a popsané na internetových stránkách (www.cestovnibalicky.cz) a cestovní služby na objednávku pro individuální zájemce, nebo skupiny dle dohody.

c) Předmětem těchto VOP je úprava některých níže specifikovaných skutečností vyplývajících z SOCB uzavřené mezi CKSD jako zprostředkovatelem služeb a klientem.

d) Pokud jsou v SOCB uvedeny a CKSD akceptovány podmínky odlišné od obecné úpravy dané těmito Všeobecnými podmínkami, mají přednost údaje uvedené v SOCB.

1. Definice

CKSD vystupuje pro účely VOP výlučně jen jako platební místo pro zaplacení souhrnné ceny za individuální produkty nabízené pod společným označením Cestovní balíček, tak jako je uvedené na stránce www.cestovnibalicky.cz a na jejich rezervaci prostřednictvím CKSD u jednotlivých poskytovatelů resp. dodavatelů těchto služeb jako jejich organizátorů. CKSD tedy vystupuje vůči klientům pouze jako zprostředkovatel. Na samotné individuální produkty se vztahují zvlášť samostatné podmínky změny a storna jednotlivých dodavatelů konkrétních individuálních služeb cestovního ruchu, resp. doplňkových služeb, které jsou součástí Cestovního balíčku, a to vždy jako samotných produktů, které nezávisle od sebe organizují, nabízejí, prodávají jejich dodavatelé. Toto bere klient jednoznačně na vědomí, přičemž CKSD je povinný cenu za Cestovní balíček uhradit za klienta organizátorovi, resp. prodávajícímu, a to vždy každému dodavateli, resp. poskytovateli za individuální produkt, který je součástí Cestovního balíčku, samostatně.

Cestovní balíček - vytipovaná kombinace jednotlivých služeb cestovního ruchu, resp. doplňkových služeb, které jsou nabízeny k rezervaci a zakoupení prostřednictvím CKSD. Cestovní balíček zahrnuje individuální služby nezávisle ne sobě organizované, resp. nabízené třetími osobami (dodavateli, resp. organizátory těchto služeb). Klient bere vzhledem na uvedené na vědomí, že se nejedná o zájezd společnosti CKSD, jako o dopředu připravenou kombinaci služeb cestovního ruchu, resp. doplňkových služeb ze strany CKSD. CKSD Cestovní balíček zpravidla neorganizuje, nenabízí, ani neposkytuje, ale jako třetí osoba zprostředkovává efektivní rezervaci vytipované kombinace konkrétních individuálních služeb cestovního ruchu, resp. doplňkových služeb, které jsou součástí Cestovního balíčku, a to převážně jako samostatných produktů, které nezávisle na sobě organizují, nabízejí a prodávají jejich poskytovatelé. Produkt Cestovní balíček byl vytvořen pro jednoduší rozhodování klienta ohledně výběru kombinace jednotlivých služeb cestovního ruchu. V rámci efektivnějšího rozhodování klienta je u Cestovním balíčku nabízeného CKSD klientovi informačně uváděna předpokládaná souhrnná cena individuálních služeb cestovního ruchu, jež jsou součástí Cestovního balíčku. CKSD v tomto vztahu zakoupení produktu Cestovní balíček vystupuje výhradně jen jako zprostředkovatel, který umožňuje rezervaci dopravních, ubytovacích, a s tím spojených služeb (transfer, pronájem aut,..) u jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (letecké společnosti, hotely, a pod.). V případě rezervace a zakoupení dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu výhradně mezi klientem a konkrétním poskytovatelem služby (letecká společnost, hotel a pod.). Následující podmínky se vztahují proto výhradně k činnosti CKSD a nemají žádný vliv na podmínky, na které se rezervované, případně zakoupené služby odvolávají, a které s nimi jakkoliv souvisí. Úhradou souhrnné ceny za Cestovní balíček klientem na straně jedné a provedením rezervace a vystavením poukazu na jednotlivé služby cestovního ruchu klientovi, případně jiného podkladu opravňujícího klienta využít služeb cestovního ruchu zprostředkovatelský vztah mezi klientem a CKSD.

Klient bere na vědomí, že uzavření smlouvy o letecké přepravě vznikají práva a povinnosti týkající se letecké dopravy a poskytnutí souvisejících služeb klientovi a leteckému dopravci. CKSD vystupuje ve vztahu mezi klientem a leteckým dopravcem jen jako třetí osoba, která obstarává zařízení záležitosti, tedy obstarání letenek. Klient bere na vědomí, že CKSD nezabezpečuje leteckou přepravu ani neposkytuje související služby a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění letecké dopravy a poskytnutí souvisejících služeb, nebo za způsobené úrazy, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí, či jiného majetku klienta v souvislosti s leteckou dopravou. CKSD umožňuje klientům uzavřít s vybraným poskytovatelem ubytování resp. doplňkových služeb smlouvu o ubytování. Klient bere na vědomí, že práva a povinnosti ze smlouvy o ubytování vznikají jen poskytovateli služby a klientovi, přičemž CKSD v tomto vztahu vystupuje jen jako třetí osoba, která obstarává zařízení záležitosti, tedy obstarání ubytování pro klienta (zabezpečení pobytového poukazu - voucheru). Klient bere na vědomí, že za poskytnutí služeb a souvisejících služeb podle smlouvy o ubytování nese odpovědnost výhradně poskytovatel služby ubytování podle svých obchodní podmínek, ne CKSD, který není poskytovatelem ubytování ani jiných služeb, a proto neodpovídá za řádnou a včasnou realizaci služeb, ani za úrazy, nemoci, ztrátu ani poškození věcí, či jiného majetku klienta, které vznikly v souvislosti s čerpáním zakoupených služeb.

2. Uzavření smlouvy o Cestovním balíčku (SOCB)

CKSD provozuje online internetový systém pro prodej Cestovních balíčků. Po zvolení konkrétního Cestovního balíčku se klient setkává s detailním popisem Cestovního balíčku. Kliknutím na možnost objednat klient potvrzuje, že byl řádně seznámen s obsahem popisu Cestovního balíčku. Okamžikem zaplacení prostřednictvím CKSD za jednotlivé služby cestovního ruchu, které jsou součástí Cestovního balíčku, organizátorovi, resp. poskytovatelům těchto služeb, klient vstupuje do smluvního vztahu s jednotlivými poskytovateli, resp. organizátory zakoupených služeb. Zasláním poukazu na služby ze strany CKSD klientovi, zprostředkovatelský vztah z obstarání rezervace/produktů končí. SOCB nabývá platnosti odsouhlasením VOP a uhrazením plné částky Cestovního balíčku.

3. Cena Cestovního balíčku

Cena Cestovního balíčku je stanovena CKSD a uvedena v detailu nabídky každého Cestovního balíčku. Souhrnná cena Cestovního balíčku je finální s výjimkou povinných poplatků organizátorům, které je klient povinen uhradit v místě pobytu a zpravidla v místní ceně. V detailu balíčku bude klient o těchto poplatcích informován. CKSD si vyhrazuje právo při náhlé změně cen organizátorů jednotlivých produktů změnit cenu Cestovního balíčku. Dojde-li ke změně ceny ze strany organizátorů v okamžiku koupi Cestovního balíčku klientem, bude o změně ceny klient informován a bude mít volbu novou cenou Cestovního balíčku stanovenou CKSD akceptovat, nebo mu bude vráceno 100% z částky, kterou zaslal na účet CKSD. Klient bere na vědomí, že CKSD působí vůči poskytovatelům jednotlivých služeb cestovního ruchu jako platební místo. Klient bere na vědomí, že CKSD za zprostředkovatelskou činnost a nákup produktů u dodavatele přísluší odměna, která je zahnuta v ceně Cestovního balíčku.

4. Platba Cestovního balíčku

a ) Platba Cestovního balíčku probíhá přes platební bránu GP webpay. Jedná se o nejpoužívanější bránu v českých e-shopech, která umožňuje platbu tuzemskými i zahraničními kartami MasterCard, VISA a Diners Club. Podporuje také platby digitální peněženkou MasterCard Mobile, které pobíhají pomocí mobilního telefonu. GP webpay splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky MasterCard SecureCode a Verified by Visa. Tyto mezinárodní standardy jsou označovány jako 3D Secure. Každý rok prochází brána GP webpay nejpřísnějším mezinárodním auditem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), což je soubor opatření zamezující úniku dat o držitelích platebních karet.

Po uhrazení kreditní/debetní kartou, kde platba proběhla úspěšně bude na email klientovi zasláno potvrzení o úspěšné platbě s informacemi o objednaných produktech uvedených na stránce cestovnibalicky.cz v konkrétním Cestovním balíčku. V tomto okamžiku dochází v CKSD k rezervaci a zakoupení produktů obsáhlých v Cestovním balíčku pro klienta u poskytovatelů jednotlivých služeb (letenka, hotel, transfer, ...). Nejpozději do dvou pracovních dní ( zpravidla ještě ve stejný den v pracovních hodinách) CKSD zašle klientovi na email potvrzení o zaplacení objednávky s realizační fakturou a informací o produktech v příloze, ve kterém bude potvrzená úspěšná rezervace a zakoupení všech objednaných služeb z Cestovního balíčku (letenka, ubytování, a jiné.) přes CKSD a požádá klienta o dodání dalších informací potřebných pro vycestování (např. číslo a typ cestovního dokladu, státní příslušnost a pod.). V případě že dodavatelé, organizátoři rezervovaných služeb, které jsou součástí Cestovního balíčku, vyžadují doplnění dalších dokumentů, nebo informací (například číslo pasu, občanského průkazu, číslo karty bonusového programu leteckého dopravce, kopie občanského průkazu, kopie pasu, číslo kreditní karty), bude o tom klient uvědomený telefonicky, nebo emailem na poskytnutou emailovou adresu. CKSD upozorňuje klienta, že pokud klient tyto doklady, resp. vyžádané informace nedodá, nebo je nedodá včas, klient nemá žádný nárok na náhradu škody, která by mu tímto konáním vznikla. Vyplněním údajů a dokončením objednávky klient souhlasí se zpracováním osobních údajů, které poskytl, za účelem rezervace a vystavení potřebných dokladů (letenka pro uskutečnění lety, voucher pro ubytování a podobně) souvisící se službami cestovního ruchu zahrnutých v Cestovním balíčku přes CKSD u organizátorů těchto služeb a podléhá ochraně osobních údajů, které slouží výhradně k účelu a poskytnutí služby CKSD.

b) Platba bankovním převodem na účet CK Cestovní balíčky s.r.o. ze strany zákazníka. Za závazné potvrzení platby je povážováno i zaslané potvrzení klientem (screenshot z internetového bankovnictví, PDF potvrzení z banky a jiné). Tímto dokladem se zákazník zavazuje k uhrazení zájezdu a CK Cestovní balíčky s.r.o. na základě potvrzení zakupuje obejednané služby, které jsou nerefundovatelné.

5. Povinnosti klienta

Klient je povinen ověřit správnost osobních veškerých údajů, které uvedl v objednávce. Klient odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, termínů a dalších podmínek významných pro služby poskytované od CKSD. CKSD neodpovídá za případnou škodu, která by vznikla v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých klientem. Za nesrovnalost se pokládá i nesprávně uvedené jméno, příjmení a pohlaví, resp. křestní jméno uvedené jako příjmení a opačně. Je nezbytné, aby všechny osobní údaje, tam kde jsou vyžadovány, byly uvedeny pravdivě a správně. Poskytnutím vyžadovaných údajů dává klient souhlas k jejich další zpracování za účelem provedení rezervace a vystavením potřebných dokladů souvisejících se službami cestovního ruchu. Klient je povinen zajistit si platný cestovní doklad, popřípadě příslušná víza, dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese klient. Klient je povinen si na své náklady zjistit veškeré informace související s cestováním do příslušné destinace (např. na webových stánkách www.mzv.cz). Za splnění závazků dalších přihlášených osob uvedených na SOCB odpovídá klient (objednavatel), se kterým je uzavírána SOCB. Klient má povinnost seznámit se s konkrétními podmínkami jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu.

Upozornění: Při online objednávce je potřeba zadat celá jména pasažérů, a to jak jsou uvedeny v cestovním dokladu. Změna jména po zakoupení dokladů není z pravidla možná! Nebo za úplatu viz. dále bod č. 6.

6. Reklamace a storno Cestovního balíčku

Klient bere na vědomí, že reklamace jakékoliv zakoupené služby cestovního ruchu je možné vykonat jen způsobem uvedeným v podmínkách přímého poskytovatele těchto služeb. CKSD není oprávněna uznávat, ani vykonávat jakékoli reklamace klienta, které se týkají zakoupených služeb cestovního ruchu, protože jak je uvedeno v těchto VOP, CKSD vystupuje pouze jen jako zprostředkovatel. Reklamovat u CKSD lze pouze nedostatky vyplývající ze zprostředkovatelského vztahu. CKSD je zodpovědná pouze za zprostředkování nákupu služeb cestovního ruchu uvedených v zakoupeném Cestovním balíčku, tedy:

a) vykonání rezervace u poskytovatele služeb z cestovního pobytu podle obdržení objednávky ze strany klienta,

b) zakoupení/vystavení letenky, voucheru, nebo dokladu na služby z Cestovního balíčku,

c) poskytnutí potřebných dokladů vyžadovaných poskytovateli jednotlivých služeb cestovního ruchu,

d) oznámení jakýchkoliv změn týkajících se zprostředkovaných služeb cestovního ruchu (např. zrušení jednotlivých služeb či změny jejich parametrů – čas, rozsah apod.), a to bez zbytečného odkladu potom, co se o takové změně CKSD dozví,

f) řádné a včasné zaplacení ceny za jednotlivé služby na účet poskytovatelům jednotlivých služeb z Cestovního balíčku.

7. Storno podmínky

Klient bere na vědomí, že provedení storna jednotlivých služeb cestovního ruchu zakoupených v rámci Cestovního balíčku je možné pouze u přímých poskytovatelů těchto služeb a za podmínek, které tito poskytovatelé uplatňují. Není tedy možné domáhat se storna jednotlivých již zakoupených služeb cestovního ruchu u CKSD. Storno u CKSD lze provést pouze u služeb rezervovaných avšak nezaplacených, a to za paušální poplatek 500 Kč/os. Storno jednotlivých služeb cestovního ruchu nemá vliv na právo CKSD na odměnu za zprostředkovatelskou činnost. CKSD poskytne klientům informace potřebné k tomu, aby bylo storno úspěšně provedeno.

8. Osobní údaje

CKSD provádí zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zákazník souhlasí, aby CKSD v rámci zpracování osobních údajů poskytla osobní údaje zákazníka třetí osobě. CKSD předává osobní údaje zákazníka třetím stranám ke zpracování výhradně tak, jak jí umožňuje ZOOÚ, zejména na základě smlouvy o zpracování osobních údajů dle ZOOÚ, a to především společnostem a osobám, u kterých dochází k rezervaci zaplacených služeb (ubytování, letenky a jiné).

Klient:

  • má právo se rozhodnout, zdali osobní údaje CKSD poskytne; poskytnutí osobních údajů je však nezbytnou podmínkou pro rezervaci navazujících služeb,
  • je srozuměn s tím, že CKSD zpracovává jeho osobní údaje, které předává třetím stranám za účelem rezervace objednaných služeb, což nevyžaduje jeho předchozí souhlas,
  • bere na vědomí, že CKSD shromažďuje jeho osobní údaje v rozsahu identifikačních a adresních údajů, zpracovává jeho osobní údaje v listinné i elektronické podobě a uchovává jeho osobní údaje po dobu účinnosti smlouvy, resp. po dobu trvání lhůt pro vypořádání nároků plynoucích z této smlouvy.
  • více o ochraně osobních údajů našich klientů naleznete pod tímto odkazem

9. Závěrečná ustanovení

Klient zasláním objednávky zvoleného Cestovního balíčku potvrzuje, že Všeobecné obchodní podmínky jsou mu známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je akceptuje.

Klient odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů uvedených v SOCB.

Specifikace ubytování, kategorie, vybavenost, specifikace dopravy, specifikace stravování, které bude zákazník vyžadovat nad rámec vyplývající z webové nabídky, budou uvedeny přímo v SOCB mezi zákazníkem a CKSD.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro Cestovní balíčky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5. 2015.

V Praze dne: 1. 5. 2015